Pinar Oncu's Professional Contact Details

HQ
+90 312 705 10 00
Location
Ankara, Ankara

Pinar Oncu's Current Company Details

Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, f...
Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere hastanelerin, ağız ve diş sağlığı merkezlerinin ve benzeri sağlık kuruluşlarının açılması, işletilmesi, faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi, bu hastanelerde her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamakla görevli, Bakanlığa bağlı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu kurulmuştur.Kurumun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:a) Kuruma bağlı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı merkezlerini ve benzeri sağlık kuruluşlarını kurmak ve işletmek,gerektiğinde bunları birleştirmek, ayırmak, nakletmek veya kapatmak.b) Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerininyürütülmesini sağlamak, faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, düzenleme yapılması ve politika oluşturulması maksadıyla Bakanlığa teklifte bulunmak.c) Performans değerlendirmesi yapmak, rapor hazırlamak, değerlendirme sistematiği için her türlü alt yapıyı kurmak.ç) Kendisine bağlı sağlık kuruluşlarında hasta haklarına, hasta ve çalışanların sağlığına ve güvenliğine yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak.d) Görev alanı ile ilgili konularda ulusal veya uluslararası kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla bilimsel ve teknikişbirliği yapmak, müşterek çalışma yürütmek.e) Hastane hizmetleriyle ilgili yapılacak çalışmalarda gerekli komisyonları kurmak.f) Kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemlerini yürütmek.g) Kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idarî ve malî hizmetleriyürütmek.
hospital & health care
hospitals & health care

Pinar Oncu's Work History and Education

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Computer Programmer
2014 - Present
Saglik Bakanligi
Computer Programmer
2014 - Present

Others Named Pinar Oncu

Co-Founder & COO at Atlas Space

Frequently Asked Questions about Pinar Oncu


What company does Pinar Oncu work for?

Pinar Oncu works for Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu.

What is Pinar Oncu's role at Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu?

Pinar Oncu's role at Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu is Computer Programmer.

What is Pinar Oncu's email address?

Pinar Oncu's email address is p**@tkhk.gov.tr.

What is Pinar Oncu's business email address?

Pinar Oncu's business email address is p**@tkhk.gov.tr.

What is Pinar Oncu's HQ phone number?

Pinar Oncu's HQ phone number is +90 312 705 10 00.

What industry does Pinar Oncu work in?

Pinar Oncu works in the Hospital & Health Care industry.

Who are Pinar Oncu's colleagues?

Pinar Oncu's colleagues are Aslihan Alacam, Aynur Sakalli, Fatih Ulutas, Gamze Erden and more.

Prospect on LinkedIn

Find verified emails and direct dial mobile numbers of contacts on LinkedIn, and sync them with your CRM instantly
Download ExtensionRepresents linkedin prospector
Browse Apollo's Directories

"We love the interface, the experience, and most importantly… the results."

Erik Straub

Chief Marketing Officer, Kickfurther

"Using Apollo, we’ve solved the biggest problem for every business, the lead problem. We are now constrained by sales time and no longer lack interested prospects."

Michael Transon

CEO, Victorious

Ready to try it out?

Get started for free, then add your whole team. You can always talk to sales if you’re interested in advanced plans.